کوردی English

رتبه‌بندی

دانشگاه کردستان در نظام‌های رتبه‌بندی

دانشگاه کردستان،
ISC Webometrics CWUR Round Ranking ARWU (Shanghai) SCIMAGO THE - Impact THE Ranking Year
2022
11-20 (National)
January 2055 | July 1939
1889
702
301-400 (Agriculture Science)
748
601-800
601-800
2021
20-30 (National)
2227
1967
-
-
763
601-800
801-1000
2020

زیربخش‌های موسسه رتبه‌بندی تایمز

Engineering & Technology Physical Sciences Life Sciences Asia Universities Young Universities Year
501-600
401-500
401-500
2022
501-600
301-400
401-500
133
165
2021
601-800
601-800
201-250
251-300
2020